Ochrana osobných údajov

Podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

 1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

  PRODAN INTERIER s.r.o, sídlo: Pekná cesta 15, Bratislava I, 831 52. IČO: 36811386, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel: Sro, vložka číslo 47175/B

  (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

  KONTAKT:

  info@prodan.sk  +421 915 174 901

 2. NA KOHO SA V PRÍPADE DOTAZOV MôŽEM OBRÁTIŤ?

V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

 1. V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností, ktorých ste zmluvnou stranou alebo na zabezpečenie predzmluvných vzťahov;
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov od nás vyžaduje osobitný právny predpis (napr. zákon o o archívoch a registratúrach, zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákon o poisťovníctve, GDPR);
 • Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na udržiavaní dobrých vzťahov so svojou klientelou;
 • Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochrane majetku a bezpečnosti dotknutých osôb z dôvodu možných incidentov v prevádzke Prevádzkovateľa a v jej areáli;
 • Váš súhlas pri spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.
 1. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame o Vás len bežné osobné údaje, najmä:

 • obrazové záznamy dotknutých osôb a prípadné prejavy osobnej povahy dotknutých osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore v prevádzke Prevádzkovateľa a v jej areáli;
 • pri osobách, ktoré nás kontaktovali prostredníctvom webového formulára aj základné kontaktné údaje;
 • pri klientoch osobné údaje zo zmlúv s klientmi;
 • pri klientoch aj základné kontaktné údaje;
 • pri klientoch, ktorí sú právnickými osobami, bežné osobné údaje nimi poverených zamestnancov;
 • pri odosieľateľoch korešpondencie aj osobné údaje, ktoré máme povinnosť spracúvať podľa platných právnych predpisov;
 • pri uchádzačoch o zamestnanie aj osobné údaje, ktoré nám poskytnú, ale iba v nevyhnutnom rozsahu pre zabezpečenie predzmluvných vzťahov;
 • pri poistných udalostiach aj osobné údaje účastníkov škodovej udalosti, ale iba v nevyhnutnom rozsahu na zabezpečenie účelu poistenia;
 • pri dotknutých osobách, ktoré vykonávajú svoje práva v zmysle GDPR aj osobné údaje dotknutých osôb, ale iba v rozsahu nevyhnutnom na výkon práv dotknutých osôb.
 1. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

 1. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Spracúvame najmä údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba z Vašej organizácie.

 1. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • v nevyhnutnom rozsahu našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu (poskytovateľ webhostingu, služby email marketingu, správa IT);
 • v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).
 1. prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ.

 1. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?
 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať´predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
 • namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
 • namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.
 • právo na obmedzenie spracúvania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe
 • vášho súhlasu alebo
 • je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostiredkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, uoou.sk.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.